Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 264/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

VI SA/Wa 1880/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VI SA/Wa 1238/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-28

Wniosek w przedmiocie odmowy ustanowienia biegłym sądowym

VI SA/Wa 1742/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-13

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na powtórzenie roku szkoleniowego aplikacji adwokackiej

VI SA/Wa 126/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

VI SA/Wa 431/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

VI SA/Wa 2442/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

II GZ 224/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

II GZ 231/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o warunkowe wpisanie na drugi rok aplikacji adwokackiej i umożliwienia ponownego złożenia kolokwium rocznego