Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 154/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-24

Skarga Adama B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie I SA/Wa 1146/04 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 810/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 344/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu odpłatności za pobyt w placówce socjalizacyjnej

II SA/Wr 52/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do gwarantowanego zasiłku okresowego

II SA/Lu 147/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydanej z upoważnienia Starosty z dnia [...] Nr [...], które nie podlegają wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

OSK 1934/04 - Wyrok NSA z 2005-06-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania I instancji w sprawie zmiany wysokości zasiłku stałego wyrównawczego

I OSK 177/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

I OSK 179/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie pomocy społecznej

II SA/Sz 385/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Sz 433/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego oddała skargę
1   Następne >   +2   4