Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 615/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika składek

I SA/Ol 352/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia kwoty dotacji celowej podlegającej zwrotowi

III SA/Wr 3/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję ZUS, w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,

III SA/Gl 291/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

I SA/Gd 608/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie zmian w budżecie gminy na 2006 r. w części dotyczącej przeniesienia wydatków

III SA/Po 152/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie zwrotu tytułu wykonawczego wierzycielowi

I SA/Kr 755/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wielka Wieś, w przedmiocie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy,

V SA/Wa 1156/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej

III SA/Gl 1229/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

VIII SA/Wa 210/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek
1   Następne >   +2   4