Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OZ 367/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D., M., J., M. W. na niewykonanie wyroku Sądu wydanego w sprawie VII SA/Wa 1820/04

II SA/Rz 1076/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-02-21

Sprawa ze skargi K. Ł. na niewykonanie przez Starostę Powiatu [...] wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 952/12 I. wymierza Staroście Powiatu [...] grzywnę w kwocie 1 000 zł /słownie: tysiąc złotych/; II. stwierdza, że bezczynność Starosty Powiatu [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

II SA/Sz 1260/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-05-09

Sprawa ze skargi A. T. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu

II SAB/Bd 56/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie niewykonania wyroku

I SA/Gd 63/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-01-30

Sprawa ze skargi T. K. w przedmiocie niewykonania przez Dyrektora Izby Skarbowej [...] wyroku WSA w Gdańsku Sygn. akt I SA/Gd 292/05

I SA/Wa 2176/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-12

Sprawa ze skargi J. B. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 384/12

I SA/Wa 2229/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi P. M. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 494/12

I OSK 272/05 - Wyrok NSA z 2006-01-12

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpoznania sprawy po wyroku sądu administracyjnego uchylającego postanowienie o zawieszeniu postępowania

II OZ 366/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D., M., J., M. W. na niewykonanie wyroku Sądu wydanego w sprawie 7/IV SA 3127- 3130/03

II OSK 2219/14 - Wyrok NSA z 2015-04-10

Sprawa ze skargi kasacyjnej W. P. od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi W. P. przeciwko Staroście Krotoszyńskiemu w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku Sądu w sprawie o sygn. IV SA/Po 798/13
1   Następne >   +2   +5   +10   34