Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 2884/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 83/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej A.B. zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi A.B. na przewlekłość postępowania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 355/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 612/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego we W. [...] marca 2010 r. nr EWU (nieczytelny) w przedmiocie waloryzacji emerytury wojskowej

I OZ 713/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...) w przedmiocie komunalizacji mienia

I OSK 827/11 - Wyrok NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I OSK 1734/09 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przekazania prawa własności nieruchomości przysługującego gminie na rzecz miasta na prawach powiatu

I OSK 1090/12 - Wyrok NSA z 2013-12-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 739/06 - Wyrok NSA z 2007-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1064/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   +5   +10   100