Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II OZ 528/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi H. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

I FSK 1881/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi C. Sp. z o. o. z siedzibą w Z. na decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. nr [....] w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowań wszczętych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L.

I OSK 83/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej A.B. zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi A.B. na przewlekłość postępowania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II OZ 154/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A. Z. na przewlekłe prowadzenie przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie postępowania w rozpoznaniu wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora N...

II OZ 559/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku w przedmiocie przekazania wniosku o rozbiórkę obiektu budowlanego

II OSK 356/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Łodzi w przedmiocie obowiązku sporządzenia projektu budowlanego zamiennego

II OSK 2425/14 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2. zasądza od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz A. H. kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępow...

I OZ 254/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi R. Ł. na przewlekłość postępowania Starosty Bydgoskiego w przedmiocie wydania opinii prawnej

I OZ 102/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 76/13 w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziów WSA w Gliwicach

II OSK 1117/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie postępowania w sprawie samowoli budowlanej
1   Następne >   +2   +5   +10   100