Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OSK 2046/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy skreślenia z rejestru zabytków

II OSK 2189/13 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą na zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr [...] w przedmiocie założenia gminnej ewidencji zabytków

II OSK 1401/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazu przeprowadzenia robót budowlanych przy zabytku

II OSK 2425/14 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2. zasądza od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz A. H. kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępow...

II OSK 1426/13 - Wyrok NSA z 2015-01-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zwrotu zażalenia

II OSK 673/05 - Wyrok NSA z 2006-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na zabudowę tunelu

II OSK 1021/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19

Wniosek w przedmiocie przywrócenia zabytku do stanu poprzedniego

II OSK 837/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie pozwolenia na prowadzenie prac przy budowie budynku mieszkalno

II OSK 3074/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-14

Wniosek w przedmiocie nakazu doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu

II OSK 1167/12 - Wyrok NSA z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia
1   Następne >   +2   +5   +10   72