Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 36/07 - Postanowienie NSA z 2008-09-02

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II GZ 126/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowieni...

II GZ 101/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr [...] w przedmiocie przyznania dotacji podmiotowej na finansowanie podstawowej działalności statutowej

II GZ 114/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B.-B. nr [...] w przedmiocie zwolnienia z egzekucji części świadczenia emerytalnego

II GSK 630/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki ; nr [...] w przedmiocie wezwania do zapłaty zaległych odsetek od kwoty udzielonego wsparcia finansowego

II GZ 231/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

II GZ 322/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów , nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

II GZ 135/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w G.W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Z. G. nr [...] w przedmiocie podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności za niewykorzystaną i niezwróconą w termin...

II GZ 144/07 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji ...

II GZ 48/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   14