Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gd 1182/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 155/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA we W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , nr [...] w przedmiocie umorzenia części należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne rolników oraz odmowy umorzenia pozostałego zadłużenia

V SA/Wa 1330/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Nr ... w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

III SA/Po 1744/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wniosku o umorzenie należności z tytułu składek w części dotyczącej składek za ubezpieczonych nie będących jednocześnie płatnikami składek;

II GZ 9/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w S. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II GZ 224/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-22

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

V SA/Wa 831/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-29

Zażalenie na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłaty legalizacyjnej

I SA/Ke 319/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr XXIV/248/2012 w sprawie wydatków budżetu Powiatu B., które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

I SA/Ke 310/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr XXII/222/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie P. w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

II GZ 36/07 - Postanowienie NSA z 2008-09-02

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
1   Następne >   +2   +5   +10   64