> Index  > Orzeczenia NSA wg sądów orzekających

Orzeczenia wydane przez sąd:

Naczelny Sąd Administracyjny
II FSK 1388/08 - Wyrok NSA z 2010-01-29

Skarga kasacyjna Z. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 kwietnia 2008 r. sygn. akt I SA/Łd 166/08 w sprawie ze skargi Z. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 3 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 r. oddala skargę kasacyjną.


II OPP 3/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-29

skarg L. L. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie wydania postanowień z dnia 2 grudnia 2009 r., sygn. akt II OZ 1065/09 i II OZ 1066/09 oraz na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi L. L. na bezczynność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej, sygn. akt IV SAB/Gl 21/09 postanawia: 1. oddalić skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzki...


I FSK 1950/08 - Wyrok NSA z 2010-01-29

Skarga kasacyjna Dyrektora Izby Skarbowej w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 lipca 2008 r. sygn. akt I SA/Łd 449/08 w sprawie ze skargi 'T.' spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 6 lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od maja do grudnia 2002 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w L. na rzecz 'T.' spółki z ograniczoną odpowiedz...


I OSK 1019/09 - Wyrok NSA z 2010-01-29

Skarga kasacyjna Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2009r. sygn. akt II SA/Bd 219/09 w sprawie ze skargi M.S. na decyzję Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia [...] stycznia 2009r. nr [...] w przedmiocie wypłaty części uposażenia 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. zasądza od M.S. na rzecz Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt)...


II OPP 5/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-29

skarg L. L. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie wydania postanowień z dnia 2 grudnia 2009 r., sygn. akt II OZ 1065/09 i II OZ 1066/09 oraz na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi L. L. na bezczynność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej, sygn. akt IV SAB/Gl 21/09 postanawia: 1. oddalić skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzki...


I OZ 47/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-29

Zażalenie Stowarzyszenia [...] z siedzibą w Ł. na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2009 r. sygn. akt VI SA/Wa 68/09 o wezwaniu skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] z siedzibą w Ł. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy p...


II OSK 1383/08 - Postanowienie NSA z 2010-01-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej I. S.-G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2008 roku, sygn. akt IV SA/Wa 789/08 oddalającego skargę I. S.-G.i Z. G. na uchwałę Rady m. st. Warszawy z dnia 10 października 2006 roku, nr LXXXII/2746/2006 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy p o s t a n a w i a: podjąć zawieszone postępowanie kasacyjne


II FSK 1387/08 - Wyrok NSA z 2010-01-29

Skarga kasacyjna Z. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 kwietnia 2008 r. sygn. akt I SA/Łd 165/08 w sprawie ze skargi Z. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 3 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004r. oddala skargę kasacyjną.


I OSK 1010/09 - Wyrok NSA z 2010-01-29

Skarga kasacyjna R. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 20 maja 2009r. sygn. akt II SAB/Sz 107/09 w sprawie ze skargi R. P. na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w Z. w przedmiocie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienie i podróże służbowe 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od R. P. na rzecz Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w Z. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego


II FSK 1384/08 - Wyrok NSA z 2010-01-29

Skarga kasacyjna Dyrektora Izby Skarbowej w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 maja 2008 r. sygn. akt I SA/Kr 1004/07 w sprawie ze skargi Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa [...] E. w K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 4 lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku o umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu wpłaty z zysku za lipiec 2006 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dy...


4626 4627 4628 4629 4630 < Poprzednie 4631 Następne > 4632 4633 4634 4635 4636 4637

DJUR.PL   Kontakt